Wysyłka i zwroty

Opcje dostawy

 

WYSYŁKA I ZWROTY

 

1. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 

1.1. Kupujący jest obciążany Kosztami dostarczenia Towaru określonymi w cenniku znajdującym się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

1.2. Do terminu realizacji i wysyłki Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3. Początek biegu terminu dostawy do Kupującego liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży przy sposobie płatności za pobraniem, a jeśli sposobem płatności jest przelew , płatność elektroniczna lub karta płatnicza to początkiem biegu terminu dostawy Towaru jest dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.

2. PŁATNOŚCI

 

2.1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (fakturę).

2.2. Płatność Ceny za zamówiony Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub poprzez płatność PayPal.

3. ODBIÓR TOWARU

 

3.1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu.

3.3. Towar jest dostarczany do Kupującego za pomocą wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi kurierskie.

3.4. Przed odebraniem przesyłki od wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie należy sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy utraty przesyłki w transporcie.

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Konsument, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Konsumenta i Sprzedawcy podlegają zwrotowi.

4.2. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe uprawnienie jest ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania Towaru. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4.4. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.

4.5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt i ryzyko na adres siedziby Sprzedawcy.

4.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli konsument wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.